WSNP   FAQ   Downloads   Klachtenregeling

WSNP Klachtenregeling


Indien u klachten heeft horen we dat graag van u, zodat we een eventueel geschil op correcte wijze kunnen oplossen. Uw klacht kan inhoudelijk zijn of betrekking hebben op het gedrag van de bewindvoerder. Hiervoor zijn twee aparte klachtenregelingen opgesteld.

Inhoudelijke klachten

Inhoudelijke klachten over de werkwijze van de medewerkers en bewindvoerders van V & W Bewindvoering worden op onderstaande manier behandeld:

  • Dien uw klacht schriftelijk in bij V & W Bewindvoering door middel van het Klachtenformulier welke u kunt downloaden op onze website (www.venwbewindvoering.nl),
  • De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing en kan nooit anoniem ingediend worden.
  • Binnen een termijn van ten hoogte zes weken ontvangt u schriftelijk een antwoord. Indien de klacht ongegrond wordt verklaard zal een toelichting worden verstrekt. Indien een klacht gegrond wordt verklaard zal worden vermeld welke gevolgen hieraan verbonden zijn.
  • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord dan zal de klacht worden voorgelegd bij de rechter-commissaris welke in de betreffende zaak is benoemd.

Klachten met betrekking tot gedrag

In 2013 is er een gedragscode voor bewindvoerders vastgesteld. Van de bewindvoerders wordt verwacht dat ze de bepalingen in deze code naleven.

Bewindvoerders wordt verwacht dat ze de bepalingen in deze code naleven.
Wanneer u vindt dat een bewindvoerder zich niet deze code heeft gehouden, kunt u daarover een klacht indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Voor nadere informatie en het klachtenformulier vindt u via DEZE LINK.